Υπηρεσίες

Η Εταιρία EUROTEC προσφέρει υπηρεσίες μελετητή και συμβούλου στους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:

Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

 • Χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός και προγραμματισμός
 • Σχέδια Γενικής Διάταξης – Ρύθμισης (Master Plan)
 • Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη – ανάπτυξη υπαίθρου
 • Σχεδιασμός ζωνών και προγραμματισμός παρεμβάσεων – αναπλάσεων
 • Κυκλοφοριακός – συγκοινωνιακός

Περιβάλλον – Ενεργειακός Σχεδιασμός

 • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Σχεδίων
 • Προμελέτες & Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Περιβαλλοντική ανάλυση – εκτίμηση  σε μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες  διακρατικού ενδιαφέροντος και προγραμματικών  σχεδίων ΟΤΑ ή άλλων έργων
 • Μελέτες ενεργειακού σχεδιασμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Eurotec Consultants

Στρατηγικός – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός

 • Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής (τομείς: περιφερειακή ανάπτυξη, κλαδική ανάπτυξη,  ενέργεια, υποδομές, υγεία, εκπαίδευση)
 • Σχεδιασμός Στρατηγικού – Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης

Χρηματοοικονομικές – Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες

 • Μελέτες Βιωσιμότητας – Σκοπιμότητας
 • Καταγραφή και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
 • Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα
 • Σύγχρονα Εργαλεία Χρηματοδότησης Παρεμβάσεων και Έργων (JESSICA, JASPERS, JASMINE, JEREMIE, HELENA)

Διασυνοριακή και Διακρατική Συνεργασία

 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων Προγραμμάτων Εδαφικής και Διασυνοριακής Συνεργασίας
 • Τεχνική βοήθεια προς εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά την υλοποίηση των ανωτέρω Προγραμμάτων

Ανθρώπινοι Πόροι – Δικτυώσεις

 • Πρωτοβουλίες Κατάρτισης και Απασχόλησης
 • Στήριξη Δράσεων Συμβουλευτικής
 • Τεχνική βοήθεια για συμμετοχή φορέων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και φόρουμ

H EUROTEC Α.Ε. παρέχει πλήθος υποστηρικτικών υπηρεσιών

που άπτονται των παρακάτω αντικειμένων:

 • Έρευνες και καταγραφές πεδίου – αγοράς
 • Οργάνωση και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Επεξεργασία, μετατροπές και παραγωγή πινάκων δεδομένων για διασύνδεση με χωρικές βάσεις δεδομένων (GIS)
 • Δημιουργία υποβάθρων από αναλογικούς χάρτες ή άλλες πηγές
 • Δυναμική διανυσματική απεικόνιση – Ψηφιακή χαρτογραφία
 • Τρισδιάστατες απεικονίσεις (ανάγλυφο εδάφους, κτίρια)
 • Χωρικοί αλληλοσυσχετισμοί και αναλύσεις

Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών,

η Εταιρία χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία όπως:

 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
 • Σχεδιαστικά Συστήματα (Computer Aided Design & Drafting (CADD)
 • Σύγχρονες και διαδεδομένες εφαρμογές γραφείου
 • Σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό (GPS)